ข่าวประกวดราคาจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๖ ถึง เทศบาล ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 04 กันยายน 2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแบ็คโฮ ไม่ต่ำกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 01 กันยายน 2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 25 สิงหาคม 2566
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๖ ถึงเทศบาล ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 24 กรกฎาคม 2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๖ ถึง เทศบาล ๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2566
ข่าวผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 26 ธันวาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 47 ต้น  ลงประกาศ 27 กันยายน 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายริมคลองท่าล้อ-อู่ทอง(แยกสะพานข้างสวนหย่อมถึงสะพานถนนวัดส้มใหญ่)  ลงประกาศ 31 มีนาคม 2565

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
เทศบาลตำบลหนองขาวดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิง  ลงประกาศ 30 กันยายน 2565
โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ บนฐานการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม  ลงประกาศ 23 กันยายน 2565
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาวปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ลงประกาศ 27 สิงหาคม 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ลงประกาศ 27 สิงหาคม 2565
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหาร แก่สถานประกอบการ  ลงประกาศ 15 สิงหาคม 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร