ข้อมูลการติดต่อ

99 หมู่ที่4 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โทร 0-3458-6208
nongkhao.com@hotmail.com
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) Saraban_05710604@dla.go.th

สายด่วนผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ ตำแหน่ง | หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อื่นๆ
นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี 09-8253-3982
นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี 08-1986-3815
นายพยอม ผึ่งผาย รองนายกเทศมนตรี 06-3146-3467
นายไววิทย์ บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 08-9254-6881
นางจันทร ปานธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี 08-7151-0642
นางสาวเพ็ญศรัณย์ รอดหงษ์ทอง หัวหน้าสำนักปลัด 08-2291-5562
นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 08-3039-2454
นายวิจิตร สว่างเมฆ ผู้อำนวยการกองช่าง 08-7494-2561
นางสาวมันทนา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง 08-4971-8337
นายธงชัย เมฆแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 08-9088-3553
นางขนิษฐา คำอินทร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 08-9548-0805
เทศบาลตำบลหนองขาว สำนักปลัด 0-3458-6208 ต่อ 15 แฟกซ์ 0-3458-6208 ต่อ 18
เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง 0-3458-6208 ต่อ 17
เทศบาลตำบลหนองขาว กองช่าง 0-3458-6208 ต่อ 21
เทศบาลตำบลหนองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-3458-6208 ต่อ 23
เทศบาลตำบลหนองขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 0-3458-6208 ต่อ 24
เทศบาลตำบลหนองขาว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-3458-6208 ต่อ 25 0-3458-6099
เทศบาลตำบลหนองขาว ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว 0-3458-6060