ทรงพล  เอกจิตต์
 
 
นายกเทศมนตรี
 
วิสัยทัศน์  
ประวัติความเป็นมา  
โครงสร้างส่วนราชการ  
คำแถลงนโยบาย  
คณะผู้บริหาร  
สภาเทศบาล  
โครงสร้างการบริหารงาน  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
สายด่วนผู้บริหาร  
แผนที่การเดินทาง  
เว็บบอร์ด  
ติดต่อเทศบาล  
สถานที่ออกกำลังกายชุมชน  
ประวัติชุมชน  
วัดอินทารามฯ  
โรงเรียนวัดอินทารามฯ  
สถานีตำรวจภูธรหนองขาว  
สถานีอนามัย  
ทต.หนองหญ้าดอกขาว  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ห้องสมุดประชาชน  
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
รายงานกำกับติดตามการกำเนินงานรอบ 6 เดือน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แผนยุทธศาสตร์  
แผนการดำเนินงาน  
งบประมาณรายจ่าย  
รายงานการประชุมสภา  
แผนอัตรากำลังสามปี  
ลดขั้นตอนกระบวนงาน  
หน่วยงานและอำนาจหน้าที่  
ถาม-ตอบ , ข้อมูลข่าวสารต่างๆ Social Network  
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจงานบริการประชาชน  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี ๒๕๖๑  
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑  
งานตรวจสอบภายใน  
รายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
การชำระภาษี  
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้าย  
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
รถรับส่งผู้ป่วย  
ติดต่อราชการ  
หนังสือราชการ  
ช่องทางการร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล  
 


หนังสือราชการจากกรม


   
   
   
   
   
 
 
   
     
 

 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 
 
 
Free Hit Counters

 
 

 
 
ประเมินความพึงพอใจ
 
 
พึงพอใจ                   67%
ไม่พึงพอใจ               33%
                 
 
 
 
 

 

 

   
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว  ต.หนองขาว  อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี 71110