คณะผู้บริหาร

...

นายวัฒนา เชียงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-8775)

นายสำเนาว์ เอกสาร
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-1986-3815)

นายพยอม ผึ่งผาย
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 06-3146-3467)

นายไววิทย์ บุญรอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-6881)

นางจันทร ปานธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-7151-0642)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

...

นายโปรด ลำดวล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

นายมานพ หนูเล็ก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

เขต1

นายธรกร แตงโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมขาย สุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสมใจ เรือนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

เขต2

นายชำนาญ เอกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชูชาติ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชวลิต ฟักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางสาวกฤษณา ลำดวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายอุกิจ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

หัวหน้าส่วนราชการ

...

นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 08-9254-8774

นางสาวเพ็ญศรัณย์ รอดหงษ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 08-2291-5562

นางสาวมันทนา ชมจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 08-4971-8337

นายวิจิตร สว่างเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 08-7494-2561

สำนักปลัด

นางสาวเพ็ญศรัณย์ รอดหงษ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพัชรี สุขศรัทธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางมุกดา พัฒนมาศ
เจ้าหน้าที่พนักงานธรุการชำนาญงาน

นายณรงค์พล พัฒนมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ ทองขยัน
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชุติมา ภัทรกรรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางพิธาน ไหลนุกูลวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์โชติรวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางบำเพ็ญ โสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรุ่งอรุณ วัฒนดิเรก
นักการ

นายชินภัทร์ เพ็งบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี พัฒนมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวนันท์นภัส แตงโต
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฉันขจร จำปาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัชชา บัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สิทธิสร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวตติยา นักเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเชษ โคกแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอุทิศ ปานธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงศกร พัฒนมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสามารถ สุขศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจเร ฟักทอง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายรักพงษ์ โพระดก
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางขนิษฐา ทองแท้
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล ผึ่งผาย
ครู คศ.1

นางสาวชิตยา โพธิ์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ปานธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว

นายธงชัย เมฆแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ

นางสาวญานิศา บุษดาจันทร์
ครู คศ.2

นางณัฐฏพัชร์ ถิรสุทธินันท์
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร
ครู คศ.1

นางพิมพ์พร ทองเงิน
ครู คศ.1

นางสาวมลฤดี สยุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธภัทร ไชยาเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภรัชฌา รุ่งหิรัญศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

นางสาวมันทนา ชมจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวรรณี กิ่งทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวแก้วกุดั่น พุ่มพฤกษี
นักวิชาการเงินฯและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาพ สืบใหม่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรจนา ฝักบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสันติภาพ ยิ้มแย้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคงศักดิ์ โพธิ์เงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิชนันท์ ฟักทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

นายวิจิตร สว่างเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอำนาจ พรหมชนะ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางจรัสศรี จุธารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิชชุดา พรหมชูแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวดรุณี สุขกรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายปัญญา โพระดก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางนพรัตน์ เอกฉันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานตรวจสอบภายใน

...

นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์
ปลัดเทศบาล

..................................
-