เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

99 หมู่ที่4 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 0-345-86208 แฟกซ์ต่อ 18
E-mail : nongkhao.com@hotmail.com

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน